دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرح   حبیب

پست الکترونیکی : f.habib@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شهرسازی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : سرپرست واحد پردیس و مدیر پژوهشی دانشکده هنر و معماری

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1380/12/01

فرح حبیب

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : دانشیار

^